Tippelős nyereményjáték szabályzat

 A Tippelős Facebook Nyereményjáték – a továbbiakban: játék – célja és lényege: A játék célja a Exkluzív Sminktetoválás oldal népszerűsítése,szolgáltatásainak ismertségének bővítése, eladás növelése.

A játékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem.

Továbbá a játékban való részvétel teljesítményhez kötött! Mindezek alapján a játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

A játék időtartama: 2019.auguszus . – 2019.augusztus 15. A játékban azon személyek vesznek részt, akik a megadott időtartamon belül jelentkeznek a játékra, és akik megfelelnek a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek.

Sorsolás: 2019.augusztus 16, péntek, reggel 10:00

Sorsolás helyszíne: 1182. Budapest, Alacskai út 4.

A játék szervezője: Kiss Katalin Edina e.v.

 1. A játékban való részvétel feltételei:

– Kérdésre adott helyes megfejtés!

– 18. életév betöltése vagy 18 év alatt szülői hozzájárulás

– Jelen Szabályzat elfogadása.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

 1. A játékosok kizárólag a saját profiljaikkal vehetnek részt. Amennyiben a játékos nem a saját profiljával vesz részt a játékban, a játékkal kapcsolatos, profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Ebben az esetben a Szervező jogosult a más adatait, vagy valótlan adatokat megadó játékos kizárására.
 2. Minden játékos egyszer vehet részt a játékban.
 3. A játék nyerteseinek azokat a játékosokat tekinti a Szervező, akik az előírt részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.
 4. A nyereményjáték lezárulásakor a 2 nyertes a kiírásban feltüntetett ajándékokra jogosult, melyet a Szervező a kapcsolatfelvételt követően a nyertesekkel egyeztetett módon ad át.
 5. Szervező a nyerteseket a sorsolást követő 1 napon belül a Szervező Facebook oldalán értesíti. A nyereményeket futárpostai úton eljuttatja a nyertes által megadott postai címre. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

Amennyiben a játékos hibás, valótlan adatot ad meg, vagy a nyeremény értesítőt a játékos érdekkörében felmerülő okból nem kapja meg, ezért az értesítés sikertelen, az értesítő közzétételét követő 30 napon belül a Szervező kötelezettsége a nyeremény átadására megszűnik.

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyeremények felhasználásáról döntsön. A felhasználó nem köteles az át nem vett nyereményekre újabb sorsolást tartani.
 2. A nyeremények pénzre át nem válthatóak.
 3. A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos elfogadja a jelen Szabályzatot.
 4. A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a játékost nem terheli.
 5. Adatkezelés

11.1. A játékosok adatait a Szervező kezeli. Amennyiben a játékos a játékban részt vesz, és elfogadja a jelen Szabályzatot, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

11.2. Az adatkezelés jogalapja a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása.

Jelen Szabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szervező hozza.

11.3. A Szervező a nyertesek nevét, az adott nyereményjáték adatait, valamint a nyereményre vonatkozó adatokat jogosult közzétenni az ajánlataiban, honlapján, Facebook oldalán. A közzétételhez a játékos a nyeremény elfogadásával hozzájárul.

11.4. A Szervező a megadott adatokat törli, ha: – azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; – az érintett játékos azt kéri; – az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; – az adatkezelés célja megszűnt; – azt hatóság vagy bíróság elrendeli. Az érintett játékos kérheti személyes adatai törlését. Az érintett játékos erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

11.5. A játékosnak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett játékos joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett játékos tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

12.. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2019.augusztus 9.

A Szervező

Call Now Button